Politika kvaliteta

COMPANY NH AVDIĆ d.o.o. Sanski Most, kroz osnovnu djelatnost:

  • Izrada metalnih konstrukcija i njenih dijelova
  • Izvođenje svih vrsta građevinskih radova

svoju viziju i misiju ostvaruje stručnim radom, razvojem i inoviranjem usluga, metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja sa ciljem zadovoljenja potreba svojih klijenata.

Cilj našeg privrednog društva je kvalitet, odnosno pružanje usluga na visoko profesionalnom nivou, kao i poštovanje klijenata i njihovih zahtjeva na najbolji mogući način. Zbog potrebe za stalnim usavršavanjem i podizanjem kvaliteta na viši nivo, COMPANY NH AVDIĆ d.o.o., se obavezuje da će poslovati u skladu sa ovim međunarodnim standardom.

U cilju implementacije standarda uprava kao i svi zaposleni se obavezuju da će zadovoljavati potrebe i zahtjeve klijenata pravovremeno, tačno, vjerodostojno i odgovorno ispunjavajući u potpunosti potrebne zakone i propise. U skladu sa našom misijom i ciljevima:

  • Usvojili smo Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015, koji se sprovodi u svim sektorima poslovanja našeg privrednog društva.
  • Pružamo neophodne resurse za sprovođenje Sistema menadžmenta kvalitetom: stečeno znanje i iskustvo, odgovarajuće obučene radnike i potrebne materijalne resurse.
  • Izgrađujemo partnerske odnose sa dobavljačima kroz međusobno povjerenje, jasnu i otvorenu komunikaciju.
  • Sa kupcima gradimo korektne odnose poštujući ugovorene uslove isporuke kao i sve njihove zahtjeve, kako bismo ispunili sva njihova očekivanja.
  • Ulažemo u stalno usavršavanje, informisanje i obučavanje svojih zaposlenih u cilju zadovoljenja i ispunjenja zahtijeva svih klijenata privrednog društva.
  • Određujemo ciljeve kvaliteta, a stepen njihovog ostvarenja provjeravamo, preko našeg sistema rada u određenim vremenskim rokovima. Istovremeno pratimo, mjerimo i procjenjujemo moguće kritične parametre da bi na taj način osigurali kvalitet usluga.

Zadovoljenje potreba naših kupaca i povećanje kvaliteta iznad njihovih očekivanja, kao i stalno poboljšanje efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja vodilju poslovanja za dalji uspješan rad i napredovanje firme COMPANY NH AVDIĆ d.o.o.